• Wynajem: 696-048-690, Serwis: 604-146-990
 • biuro@lukamp.pl
 • Pon - Piątek: 8:00 - 17:00
 • Nip: 679-267-95-12

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA POTRZEBY WYKONANIA USŁUGI I/LUB ZAMÓWIENIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Rafał Łukasiewicz właściciel firmy LUKAMP Łukasiewicz Rafał z siedzibą w Krakowie, adres: 30-698 Kraków, ul. Siarczanogórska 19, tel: 604-146-990
 2. Inspektorem ochrony danych w firmie LUKAMP Łukasiewicz Rafał jest Rafał Łukasiewicz, adres mail: rafallukasiewicz4@gmail.com, biuro@lukamp.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez Firmę w celach: realizacji usługi oraz realizacji zamówienia na części zamienne, wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub gdy nakazuje nam to przepis prawa (dotyczy to przypadków udostępnienia danych Klientów na żądanie właściwych organów lub sądów); weryfikacji Klientów w publicznych rejestrach ; prowadzenia wewnętrznych rejestrów Klientów służących umożliwieniu kontaktu Firmy z Klientami.

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane przetwarzamy tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane: do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby wykonania usługi i/lub zamówienia części zamiennych jest dobrowolne.
 3. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Firmę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o informacje. Ponadto, mają Państwo prawo do: 

          – żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO; 

          – żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO; 

          – wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Firmy lub strony trzeciej;                                           

Firma będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania. W odpowiedzi na Państwa żądanie Firma może poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą lepiej zrozumieć sytuację. Nasza Firma dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.

 1. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz skorzystanie z innych uprawnień określonych w punkcie 6) , uniemożliwi realizację usługi i/lub zamówienia części zamiennych, wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej.
 2. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
© Copyright 2021 Lukamp - Wynajem i serwis kamperów